Ciele, plány, vízie

Stratégia rozvoja mužského volejbalu v meste Zvolen

pre roky 2016 – 2025

 

Vízia

V roku 2025 bude Mestský volejbalový klub Zvolen moderným a úspešným klubom s kompletnou organizačnou štruktúrou. V súťažiach bude obsadzovať popredné priečky a patrične reprezentovať Mesto a partnerov. V nábore chlapcov a vo výchove talentov dokáže konkurovať hokejovému a futbalovému klubu. Bude produkovať talenty pre seniorskú a mládežnícke reprezentácie.

Stratégia

Stratégia MVK Zvolen sa zameria na štyri oblasti – reprezentáciu, podmienky pre mládež, financovanie klubu a propagáciu. Pre každú oblasť boli stanovené ciele a navrhnuté opatrenia.

Ciele

Oblasť 1 Reprezentácia

Cieľ 1 Dosiahnuť úspešnú reprezentáciu mesta a partnerov vo všetkých vekových kategóriách.

Oblasť 2 Podmienky pre mládež

Cieľ 2 Skvalitniť podmienky pre mládežnícky volejbal.

Oblasť 3 Financovanie

Cieľ 3 Zabezpečiť finančnú stabilitu MVK Zvolen.

Oblasť 4 Propagácia

Cieľ 4 Zvýšiť popularizácia mužského volejbalu v meste.

Opatrenia

Oblasť 1 Reprezentácia

Opatrenie 1.1 Udržanie a príkladná reprezentácia v Extraligovej súťaži

Opatrenie 1.2. Obsadenie súťaží každej vekovej kategórie aspoň jedným družstvom

Oblasť 2 Podmienky pre mládež

Opatrenie 2.1. Vytvorenie 4 centier na základných školách a zapojenie cca 150 detí do volejbalovej prípravy

Opatrenie 2.2. Vytvorenie športových tried pre druhý stupeň základnej školy aspoň na dvoch ZŠ

Opatrenie 2.3. Vytvorenie športových tried na strednej škole (gymnázium)

Opatrenie 2.4. Rozvoj plážového volejbalu v letných mesiacoch

Opatrenie 2.5.   Vytvorenie farmy v Banskej Bystrici – 1. liga muži a mládež

Oblasť 3 Financovanie

Opatrenie 3.1.   Získanie generálneho partnera (nad 20 000 EUR)

Opatrenie 3.2.   Získanie CTM (Centrum talentovanej mládeže)

Opatrenie 3.3.   Vytvorenie vlastného Strediska športovej alebo záujmovej činnosti

Oblasť 4 Propagácia

Opatrenie 4.1.   Vytvorenie imidžu úspešnej a modernej športovej organizácie

Cieľové skupiny

Medzi cieľové skupiny, na ktoré sa činnosť MVK Zvolen bude zameriavať, patria:

 • mládež a deti na základných školách a stredných školách vo Zvolene a blízkom okolí
 • vysokoškoláci pre potreby Extraligy (UMB Banská Bystrica, TU Zvolen).

Súčasný stav

Stav volejbalu v meste

Volejbal na amatérskej úrovni je vo Zvolene veľmi populárny. V sezóne 2015/2016 pôsobilo ženské družstvo v najvyššej súťaži Extralige, mužské v 1. lige. Momentálne je ženský volejbal populárnejší najmä vďaka účasti v najvyššej súťaži, ale aj vďaka dobrej marketingovej práci oddielu. Stránka MVK je často neaktuálna, má zastaralý dizajn, nepracuje sa so sociálnymi sieťami.

 

Členská základňa

Vo volejbalovom oddieli MVK Zvolen momentálne pôsobí 45 aktívnych členov (hráčov), 5 trénerov, 6 členov organizačného výboru a sú zastúpené 3 súťaže (kadeti, juniori a muži). Na ZŠ Námestie mládeže je vytvorená prípravka s cca 10 chlapcami s ročníkmi narodenia 2005 a mladší. S ostatnými školami sa nespolupracuje. Družstvo mužov pôsobilo v 1. lige mužov a v sezóne 2015/2016 si vybojovalo postup do najvyššej súťaže Extraligy. Družstvo juniorov bolo účastníkom 1. ligy juniorov východ, kde obsadilo 4. miesto a nepostúpilo na záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska U20. Družstvo kadetov si vybojovalo postup na Majstrovstvá Slovenska U18, kde obsadilo skvelé konečné 4. miesto.

 

Plážový volejbal

Hráči z družstva Kadetov a juniorov sa počas letných mesiacov po skončení súťaže venujú organizovane plážovému volejbalu, s účasťou na kvalifikačných turnajoch na Majstrovstvá Slovenska. O výsledkoch sa takmer neinformuje. V mesiacoch júl a august sa mu venujú dobrovoľne.

Financovanie

Rozpočet MVK Zvolen sa dlhodobo pohybuje na úrovni 30 000 EUR. V roku 2015 to bolo 36 000 EUR. Vzhľadom na stanovené ciele na obdobie do roku 2025 bude potrebné postupne navýšiť úroveň financovania klubu na 150 000 EUR. Príjmy boli tvorené z majoritnej časti dotáciou mesta Zvolen (25 000). Ďalšie zdroje boli z členských príspevkov hráčov, z centra voľného času, 2% z daní a jeden tréner bol platený z prostriedkov Slovenskej volejbalovej federácie. Do budúcna je nevyhnutné nájsť generálneho sponzora, ktorý zabezpečí väčšiu časť rozpočtu. Zároveň treba osloviť najmä regionálne spoločnosti s návrhom na spoluprácu. V budúcnosti treba rozvinúť aj spoluprácu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, sústrediť sa na navýšenie príjmov z 2% z daní, sledovať grantové výzvy súkromných aj verejných inštitúcií. Zvýšený príjem sa očakáva aj na členských poplatkoch a to vďaka navýšeniu členskej základne hlavne v mládežníckych kategóriách.

 

MVK Zvolen používa finančné prostriedky na zabezpečenie nasledovných oblastí:

 • Činnosť družstva mužov v extralige
 • Starostlivosť o mládež a rozvoj fungovania mládeže
 • Iné aktivity na podporu MVK (organizovanie rôznych podujatí za účelom propagácie, organizovanie vrcholných podujatí a iné)

 

V súčasnosti je možné využiť tieto zdroje financovania:

 1. Verejné zdroje
 • Dotácia z rozpočtu mesta
 • Dotácia z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Centrum talentovanej mládeže CTM
 1. Iné a súkromné zdroje
 • 2% z daní
 • Generálny partner
 • Iní partneri – súkromné firmy na základe zmluvy o reklame, sponzorstve, dary, nepeňažné plnenia
 • Granty a dotácie súkromných organizácií
 • Financie zo spolupráci s centrami voľného času, prípadne po vytvorení vlastného strediska záujmovej alebo športovej činnosti
 1. Vlastné zdroje
 • Členské poplatky

Športová príprava mládeže

Dlhodobá športová prípravu (ŠP) vo volejbale sa rozdeľuje na etapy s presne vyšpecifikovanými úlohami, cieľmi a obsahom tréningového procesu. Každá etapa športovej prípravy má vlastné osnovy a rozpracovaný obsah, ktorej súčasťou sú aj metódy a formy práce s talentovanou mládežou, ktoré vytvárajú jednotný systém športovej prípravy mládeže. V našej koncepcii rozlišujeme nasledujúce etapy športovej prípravy:

 

Etapa ŠP Vek

(roky)

Kategória

 

Forma súťaže Zameranie ŠP
Základná príprava I. 6 – 9 Prípravka

 

Pohybové hry Tvorba vzťahu k volejbalu, základné pohybové návyky
Základná príprava II. 10 – 12 Prípravka

 

Minivolejbal dvojice, trojice Tvorba a upevnenie vzťahu k volejbalu, nácvik herných činností jednotlivca
Základná príprava III. 13 – 14 Prípravka

 

Minivolejbal štvorice Tvorba a upevnenie vzťahu k volejbalu, nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca
Špecializovaná príprava I. 14 – 15 Žiaci

 

Šestkový volejbal Začiatok špecializácie
Špecializovaná príprava II. 16 – 17 Kadeti Špecializácia – zdokonaľovanie
Vrcholová príprava mládeže 18 – 20 Juniori Vrcholový tréning

 

Úlohy

Na dosiahnutie cieľov si MVK stanovil tieto úlohy na jednotlivé sezóny.

 

Úlohy pre sezónu 2016/2017

 1. Usporiadať tlačovú konferenciu s predstavením kompletnej stratégie rozvoja.
 2. Zaviesť systémové opatrenia v rámci riadenia oddielu, určiť úlohy a zodpovednosť za jednotlivé úlohy (ekonomické, trénerské, práca s mládežou…).
 3. Rozpracovať program rozvoja pre mládežnícky chlapčenský volejbal, zapojenie škôl a pedagogických pracovníkov do prípravy mládeže.
 4. Zabezpečiť finančné prostriedky pre príkladnú reprezentáciu v Extralige mužov, pre kadetskú, juniorskú súťaž, súťaž mladších žiakov a pre naštartovanie práce s mládežou.
 5. Vytvoriť volejbalové krúžky (aspoň po 15 detí) na 4 školách (V. ZŠ/cirkevná, VI. ZŠ, VII. ZŠ, IX. ZŠ), ktoré budú viesť učitelia pre deti v treťom a štvrtom ročníku základnej školy. Zabezpečiť aj 4 asistentov ku učiteľom, ktorí budú volejbalovo zdatní, aby tréningy boli vedené správne aj po volejbalovej stránke. Zabezpečiť finančné prostriedky na motiváciu učiteľov.
 6. Zabezpečiť dostatočný počet žiakov a trénerov pre súťaž mladší žiaci, kadeti a juniori.
 7. Získať generálneho partnera.
 8. Budovať imidž MVK Zvolen, t.j. propagovať činnosť a úspechy klubu v elektronických médiách (nová atraktívna webstránka, sociálne siete), vytvoriť kalendár podujatí s účasťou MVK (športové podujatia organizované Mestom a vlastné propagačné podujatia), usporadúvať pravidelné tlačové konferencie.
 9. Zapojiť vysoké školy – motivovať vysokoškolákov na štúdium a pôsobenie vo Zvolene a v banskej Bystrici.

 

Úlohy pre sezóny 2017 – 2020

 1. Plynule nadviazať na všetky úlohy z predchádzajúceho obdobia.
 2. Stabilizovať volejbalové krúžky pre prvý stupeň na základných školách tak, aby v každom ročníku prišlo do krúžku min. 8 tretiakov a min. 8 štvrtákov.
 3. Vytvoriť krúžky na školách pre žiakov prvej a druhej triedy v spolupráci s učiteľmi.
 4. Zabezpečiť vytvorenie športových tried pre druhý stupeň základných škôl (IX. ZŠ, VI. ZŠ) a plynulý prechod detí z krúžkov do športovej triedy.
 5. Dosiahnuť účasť družstiev mladších a starších žiakov a kadetov v súťažiach.
 6. Vytvoriť, prípadne podporiť školskú súťaž vo volejbale na ZŠ v okrese Zvolen .
 7. Finančne stabilizovať celý oddiel a zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre všetky kategórie a rozvoj mládeže.
 8. Stabilizovať pôsobenie mužov v extralige.
 9. Prihlásiť súťaž 1. liga mužov, možná farma v Banskej Bystrici.
 10. Vytvoriť školské športové stredisko, resp. stredisko záujmovej činnosti.

 

Úlohy pre sezóny 2020 +

 1. Pokračovať v stanovenom trende rozvoja mládeže.
 2. Vytvoriť športové triedy na strednej škole (gymnázium).
 3. Zapojiť odchovancov do najvyššej súťaže.
 4. Umiestniť sa v prvej trojke v extralige.
 5. Získať CTM.